شیوه تولید خلال سيب زميني نيمه سرخ شده منجمد

1- دريافت و شستشوي مواد اوليه : سيب زميني هاي دست چين و درجه بندي شده بعد از تخليه در بونكر ورودي توسط دستگاه شن گيري شده و شسته ميشود.
2- پوست كني و شستشوي ثانويه : سيب زميني ها پس از شستشوي اوليه توسط دستگاه مخصوص با سيستم بخار پوست كني شده و پوست هاي باقيمانده توسط دستگاه با برس جدا ميشوند.
3- لكه گيري و برش : سيب زميني هاي پوست كنده شده در صورت دارا بودن بخش هاي سياه يا سبز توسط كارگران ماهر لكه گيري شده و به ظرف دستگاه برش مكانيكي هدايت شده و به اندازه هاي دلخواه بر شداده ميشوند.
4- سورت و درجه بندي : بعد از برش توسط دستگاههاي سورتر عمل سورت كردن و درجه بندي انجام ميگردد.
5- لكه گيري مجدد : بعد از انجام مرحله درجه بندي در صورت موجود بودن لكه هاي سياه و سبز مجددا توسط كارگران آموزش ديده و ماهر انجام ميشود.
6- بلنج و آنزيم بندي : بعد از آماده شدن نهايي خلال ها دوبار بلنج شده و فعاليت آنزيمي و نشاسته اي قطعات سيب زميني كنترل ميشود.
7- سرخ كردن : بعد از مرحله بلنج، خلال ها بطرف دستگاه سرح كن هدايت شده و نيم سرخ ميشوند. لازم به ذكر است در اين قسمت بدليل وجود فيلتراسيون و تعويض مداوم روغن داخل دستگاه سرخ كن كيفيت خلال ها ثابت ميباشد.
8- خنك كردن و انجماد : بعد از انجام عمليات سرخ كردن بعلت دماي بالاي خلال ها، ابتدا اين خلال ها خنك شده و سپس توسط تونل انجماد، منجمد ميشوند.
9- بسته بندي : پس از عمليات انجماد، خلال هاي نيم سرخ شده و منجمد در اوزان مختلف بسته بندي شده و به بازار عرضه ميگردند.