طريقه مناسب و مدت زمان نگهداري محصولات منجمد بهفام


در داخل يخچال به مدت 24 ساعت از تاريخ خريد. 
- در داخل فريزر با دماي 2- درجه زير صفر به مدت يك هفته از تاريخ خريد. 
- در داخل فريزر با دماي 12- درجه زير صفر به مدت يك ماه پس از تاريخ خريد. 
- در داخل فريزر با دماي 18- درجه زير صفر تا تاريخ انقضاء كه بر روي بسته بندي حك شده است.